krakowairport.pl

Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2019

Trwa nabór do nowego Programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia przy wymianie stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 


Aby przystąpić do Programu należy w terminie do 12 kwietnia br. złożyć krótki wniosek (dostępny w tabeli po prawej stronie).


Po zgłoszeniu, wniosek zostanie poddany ocenie formalnej na podstawie Regulaminu Programu, a następnie lotnisko na własny koszt przeprowadzi pomiar akustyczny zgłoszonego budynku. Jeśli budynek zostanie zakwalifikowany do Programu, mieszkańcy będą mogli skorzystać ze wsparcia przy wymianie stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 

Wsparcie obejmuje koszty zakupu nowej zewnętrznej stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej (drzwi i okna) wraz z kosztami demontażu dotychczasowej stolarki i montażu nowej, stanowiącej odpowiednik stolarki określonej w przeprowadzonej w ramach oceny merytorycznej inwentaryzacji budowlanej.


Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie OOU, który nie stanowi samowoli budowlanej,
  • na dzień zawarcia umowy nie otrzymała od Kraków Airport jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Analiza akustyczna w ramach Programu poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców OOU dla Lotniska Kraków-Balice

  • Ustalenie poziomu hałasu w otoczeniu analizowanego budynku.

Miarodajny poziom hałasu zostanie określony obliczeniowo przy wykorzystaniu modelu akustycznego lotniska i metod obliczeniowych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.), na podstawie Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, tj. metody ECAC-CEAC Doc. 293rd edition („Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, opartej na dokumencie ICAO Circular 205-AN/1/25 „Recommended Method for Computing Noise Contours around Airports”). Model będzie uwzględniał hałas od rzeczywistych (zarejestrowanych w ramach ciągłego monitoringu hałasu) operacji i tras statków powietrznych wokół lotniska Kraków-Balice. Model ten będzie skalibrowany wynikami ciągłych pomiarów hałasu wokół lotniska Kraków-Balice.

  • Wizja lokalna – inwentaryzacja budowlana.

Wizję lokalną i inwentaryzację przeprowadzi pracownik firmy AkustiX sp. z o.o. Inwentaryzacja będzie zawierała podstawowe informacje o układzie pomieszczeń budynku, wymiarach budynku i pomieszczeń, wymiary kluczowych elementów, takich jak stolarka okienna i drzwiowa wraz z metrażem, informacje o konstrukcji ścian elewacyjnych budynku i konstrukcji dachu (w zakresie możliwym do ustalenia bez wykonywania odkrywek w budynku). Informacje zostaną zebrane w zakresie istotnym z punktu widzenia oceny izolacyjności akustycznej przegród budowlanych będących przedmiotem analizy akustycznej. Podczas wizji lokalnej szczególny nacisk będzie położony na ocenę stolarki okiennej i drzwiowej. Określone zostaną: typy okien, ich konstrukcja oraz stan techniczny (stopień zużycia i inne szczegóły wpływające na izolacyjność akustyczną danego elementu budowlanego). Ponadto wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, która będzie dołączona do analizy akustycznej.
Na podstawie miarodajnych poziomów dźwięku oraz funkcji pomieszczeń zidentyfikowanych podczas wizji lokalnej, zostaną wyznaczone wymagane izolacyjności akustyczne przegród zewnętrznych. W opracowaniu przedstawione zostaną wymagane izolacyjności dla każdego okna, drzwi wejściowych, odnoszące się do hałasu lotniczego.

  • Analiza akustyczna budynku.

W oparciu o materiały zebrane podczas wizji lokalnej wykonany zostanie model akustyczny budynku i przy pomocy metod obliczeniowych określone zostaną aktualne izolacyjności akustyczne poszczególnych przegród zewnętrznych budynku. Na podstawie wymagań określonych podczas wizji lokalnej (wymagane izolacyjności akustyczne przegród zewnętrznych) i przeprowadzonych analiz, o których mowa powyżej, określone zostanie, czy przegrody zewnętrzne i ich elementy (okna, drzwi wejściowe) spełniają wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej.

 

Wyniki analizy akustycznej zostaną opracowane w formie raportu końcowego podsumowującego wykonane prace. Wyciąg z raportu zostanie udostępniony mieszkańcowi badanego obiektu mieszkalnego i będzie zawierał zakres niezbędnych prac wymaganych do poprawy komfortu akustycznego w zakresie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (dokładne sparametryzowanie). 
 

Szczegóły w Regulaminie dostępnym w tabeli po prawej stronie.


Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować na adres: ProgramOOU@krakowairport.pl

 


 

Kraków Airport opiera swoją działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju, podejmując wiele działań, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Lotnisko inicjuje różne rozwiązania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wokół lotniska. W 2017 r. przyjęto Politykę ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na środowisko. Jest to inicjatywa cywilnego użytkownika lotniska Kraków – Balice (EPKK), której misją jest angażowanie partnerów w inicjatywy mające na celu poprawę klimatu akustycznego nieruchomości w otoczeniu lotniska Kraków – Balice. W 2017 r., w oparciu o w/w Politykę, zainicjowano Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice. Tegoroczny program został przygotowany w oparciu o doświadczenie z dwóch pilotażowych edycji programu.