krakowairport.pl

1. edycja "Blisko lotniska"- konkurs grantowy

Kraków Airport ogłasza 1. edycję konkursu grantowego „Blisko lotniska”, organizowanego z myślą o mieszkańcach ośmiu sołectw położonych w bezpośrednim sąsiedztwie portu (Aleksandrowice, Balice, Rząska, Szczyglice, Cholerzyn, Chrosna, Mników, Morawica).


Granty przeznaczone będą wyłącznie na projekty infrastrukturalne, których założeniem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. W ramach konkursu możliwe jest również pozyskanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, które będą służyły lokalnej społeczności ww. sołectw.


Regulamin nowego konkursu grantowego został przygotowany w oparciu o uwagi i sugestie lokalnej społeczności, zebrane podczas spotkań, które Kraków Airport przeprowadził w zeszłym roku w związku z planowaną inwestycją budowy nowej drogi startowej.


Maksymalna kwota przypadająca na każde z ośmiu sołectw wynosi 30 000 zł, z tym że dofinansowanie mogą otrzymać maksymalnie dwa projekty z jednego sołectwa. Projekty zgłoszone do konkursu muszą być zrealizowane w ciągu dwóch lat od daty podpisania umowy dotacji. 


Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie grantowym „Blisko lotniska” prosimy o pobranie wzoru wniosku oraz dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu, dostępnymi po prawej stronie.


Podczas opisu projektu prosimy zwrócić uwagę na wszystkie kryteria oceny wymienione w regulaminie konkursu.


BAZA WIEDZY O KONKURSIE GRANTOWYM „BLISKO LOTNISKA”


Aby ułatwić wnioskodawcom udział w 1. edycji konkursu grantowego „Blisko lotniska”, przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi, które mogą się pojawić podczas planowania projektów.

1.    Kto może brać udział w Konkursie?


W Konkursie mogą wziąć udział:

  • sołectwa: Aleksandrowice, Balice, Rząska, Szczyglice (gmina Zabierzów) oraz Cholerzyn, Chrosna, Mników, Morawica (gmina Liszki).
  • instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, itp.),
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS),
  • grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub lokalna instytucja publiczna posiadająca osobowość prawną lub dysponująca stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań (szkoła, dom kultury, biblioteka, klub sportowy, itp.).

Uwaga! Warunkami koniecznymi do spełnienia przez ww. organizacje i instytucje jest posiadanie siedziby na terenie gminy Liszki lub gminy Zabierzów oraz zaplanowanie projektu, który będzie skierowany do mieszkańców sołectw: Aleksandrowice, Balice, Rząska, Szczyglice, Cholerzyn, Chrosna, Mników lub Morawica.


2.    Do kiedy można składać wnioski do 1. edycji konkursu „Blisko lotniska”?


Wnioski należy składać do dnia 12 kwietnia 2018 roku. Datą wpływu wniosku w formie elektronicznej jest dzień wysłania maila, zaś wniosku w formie papierowej dzień nadania w placówce pocztowej. O dochowaniu terminu decyduje data wniosku, który wpłynął jako pierwszy do Kraków Airport.


3.    O jaką kwotę dofinansowania można się ubiegać?


Maksymalna kwota przypadająca na każde z ośmiu sołectw wynosi 30 000 zł, z tym że dofinansowanie mogą otrzymać maksymalnie dwa projekty z jednego sołectwa.


4.    Jakiego typu projekty można zgłaszać do konkursu?


Granty „Blisko lotniska” przeznaczone będą wyłącznie na projekty infrastrukturalne, których założeniem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. W ramach konkursu możliwe jest również pozyskanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, które będą służyły lokalnej społeczności sołectw, określonych w regulaminie konkursu.


5.    Czy można ubiegać się o zrefundowanie kosztów już zrealizowanego projektu, przy założeniu że spełnia on inne warunki regulaminu?


Nie. W ramach kwoty grantu nie można ubiegać się o pokrycie kosztów już zrealizowanego projektu.


6.    Czy w kosztorysie projektu można uwzględnić wynagrodzenie osób związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu?


Nie. W ramach kwoty grantu nie można ubiegać się o pokrycie kosztów wynagrodzenia osób związanych z przygotowaniem lub realizacją projektu.


7.    Czy w kosztorysie projektu można uwzględnić koszty związane z późniejszym bieżącym utrzymaniem zrealizowanej inwestycji?


Nie. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na zrealizowanie projektu, dlatego przy planowaniu inwestycji generującej później koszty np. bieżącego utrzymania, przeglądów konserwatorskich, należy pamiętać aby zabezpieczyć potrzebne środki z innych źródeł. 


8.    Czy do wniosków o granty obowiązują konkretne druki?


Tak. Zarówno wniosek konkursowy jak i rozliczenie dofinansowanego projektu, składa się na formularzach, przygotowanych przez Kraków Airport. Dokumenty dostępne są w tabeli po prawej stronie.


9.    W jakiej formie składa się wnioski?


Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: granty@krakowairport.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty przesyłając oryginał wniosku na adres: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice z dopiskiem: „Blisko lotniska” (oba sposoby doręczenia muszą być spełnione łącznie).


Wnioski w wersji papierowej powinny być czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną.


W przypadku instytucji publicznych powoływanych przez samorząd oraz innych podmiotów reprezentowanych przez pełnomocników do wniosków należy dołączyć pełnomocnictwo, uprawniające do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu grantowego „Blisko lotniska”.

10.    Na jaki adres przesłać wniosek w wersji papierowej?


Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.
ul. Kpt. M. Medweckiego 1
32-083 Balice
(z dopiskiem: „Blisko lotniska”)

11.    Kiedy będą znane wyniki konkursu?


Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 10 maja 2018 r. Z laureatami konkursu skontaktujemy się indywidualnie.


12.    Jaki jest czas na realizację dofinansowanego projektu?


Projekt należy realizować zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku konkursowym. Do konkursu grantowego „Blisko lotniska” mogą zostać zgłoszone projekty, które zostaną zrealizowane najpóźniej do 2 lat od dnia podpisania umowy, określającej warunki przyznania i wykorzystania grantu. Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy dostępny jest w siedzibie Kraków Airport).


13.    W jaki sposób są przekazywane przyznane dotacje?


Dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy, określającej przeznaczenie i warunki korzystania z przekazanych środków finansowych oraz terminy i wymagania dotyczące składania sprawozdań merytorycznych i finansowych.


14.    Do kiedy należy rozliczyć dofinansowany projekt?
Rozliczenie projektu należy złożyć na formularzu sprawozdania końcowego, składającego się ze części merytorycznej i finansowej (formularz dostępny po prawej stronie) nie później niż 30 dni od daty zakończenia projektu.


15.    Czy dana organizacja może złożyć więcej niż jeden projekt?
 

Tak.

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE


Jeśli powyżej nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, jesteśmy do dyspozycji. Wszelkie pytania dotyczące konkursu grantowego „Blisko lotniska” prosimy kierować na adres e-mail: granty@krakowairport.pl – odpowiemy niezwłocznie.