krakowairport.pl

Informacje ogólne

NOWA DROGA STARTOWA

  • Nowa droga startowa w liczbach

1 - liczba dróg startowych, które będą wykorzystywane w Kraków Airport po oddaniu nowej drogi startowej
60 m - szerokość nowej drogi startowej
2 800 m - długość nowej drogi startowej

  • Dlaczego nowa droga startowa?

W maju 2016 roku ogłoszono decyzję o budowie nowej drogi startowej. Poprzedzające tę decyzję analizy wykluczyły możliwość przebudowy obecnej drogi startowej bez zamknięcia lotniska na okres około roku. Następnie spośród wielu wariantów, drogą eliminacji wybrano i przedstawiono do analiz środowiskowych dwa racjonalne i porównywalne pod kątem oddziaływania na środowisko warianty: wariant północy (niewielka modyfikacja położenia istniejącej drogi startowej) oraz wariant centralny (droga startowa położona ukośnie w stosunku do istniejącej drogi startowej). 

  • Dotychczasowe działania (chronologia od najnowszych do najstarszych)

III 2018 – obecnie - Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 

Prowadzona przez RDOŚ procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmuje:
•    złożenie i przyjęcie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
•    weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
•    uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień;
•    zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.


W dniu 9 marca 2018 r. RDOŚ w Krakowie przeprowadził otwartą dla społeczeństwa rozprawę administracyjną. To jeden z elementów postępowania administracyjnego, służący zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania inwestycji budowy nowej drogi startowej na środowisko. Wyznaczony przez RDOŚ Kraków termin na składania uwag i wniosków do RDOŚ w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej minął 12 marca 2018 r.


W połowie maja 2018 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przychylił się do wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i wyłączył go z udziału w prowadzeniu postępowania. Do jego dalszego procedowania wyznaczony został Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.


W wyniku prowadzonych przez RDOŚ Kraków, a następnie RDOŚ Kielce konsultacji, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został uszczegółowiony o dodatkowe kwestie, o które wnioskowały oba oddziały RDOŚ.


W listopadzie 2018 r. w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi realizację planowanej inwestycji zaopiniowali pozytywnie: Wojskowy Inspektor Sanitarny, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Również w listopadzie 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

 

W dniu 14 czerwca  2019 r. w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków odbyła się druga rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice”.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydana zostanie przez RDOŚ w Kielcach po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.


2017 - Dialog konkurencyjny
 

W 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi startowej w trybie dialogu konkurencyjnego i dokonano wyboru wykonawcy.


Wybrany tryb postępowania pozwolił na prowadzenie negocjacji z wybranymi – według przyjętych w ogłoszeniu kryteriów – najlepszymi wykonawcami, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Prowadzony dialog miał na celu omówienie wszystkich aspektów zamówienia (zakresu przedmiotu, warunków umowy) z każdym wykonawcą zakwalifikowanym do udziału w postępowaniu.


Przyjęta formuła postępowania ma zastosowanie do zamówień o szczególnie złożonym charakterze. Dzięki niej istnieje możliwość uwzględnienia w przedmiocie zamówienia m.in. doświadczenia czy propozycji formułowanych przez poszczególne biura projektowe. Przygotowana dokumentacja projektowa będzie uwzględniać postanowienia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jaka zostanie wydana przez RDOŚ dla tego zadania.  


VII 2016 – XII 2017 - Inwentaryzacja przyrodnicza oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi jeden z elementów analiz środowiskowych. Od lipca 2016 r. wykonywany był spis podstawowych elementów przyrody ożywionej, m.in. ptaków, nietoperzy, bezkręgowców, ale też roślin na terenie lotniska i w jego otoczeniu. Na podstawie wyników badań wykonane zostały analizy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Inwentaryzacja przyrodnicza zakończyła się, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, w połowie 2017 r. Na podstawie wyników badań opracowany został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Celem tego dokumentu jest analiza planowanej do realizacji inwestycji, budowy nowej drogi startowej, pod kątem jej oddziaływania na: środowisko naturalne wraz ze wszystkimi formami jego ochrony, zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne. Pod koniec 2017 r. raport został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ). To dokument techniczno-przyrodniczy, który stanowi załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków - Balice".


V 2016 – III 2017 - spotkania informacyjne
 

Spotkania informacyjne z przedstawicielami lokalnej społeczności i biznesu rozpoczęto w maju 2016 r. W marcu 2017 r. przeprowadzono cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ośmiu sołectwach sąsiadujących z portem lotniczym (tj. Aleksandrowice, Balice, Cholerzyn, Chrosna, Mników, Morawica, Rząska, Szczyglice).


W trakcie spotkań przedstawiciele portu lotniczego przybliżyli inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie oraz zaprezentowali plan inwestycyjny lotniska na najbliższe dwie dekady, w tym plan budowy nowej drogi startowej, gwarantującej ciągłość funkcjonowania portu. Spotkania organizowane były we współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości.


Podczas spotkań, oprócz informacji o planowanej inwestycji, konsultowany był kształt programu grantowego skierowanego do społeczności tych sołectw. Niespełna trzy miesiące później Zarząd Kraków Airport zdecydował o wdrożeniu pilotażowej edycji programu, który w 2018 r. nazwano konkursem grantowym „Blisko Lotniska”. Konkurs „Blisko Lotniska” funkcjonuje niezależnie od - realizowanego od 2010 r. -konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, który skierowany jest do wszystkich sołectw gmin Liszki i Zabierzów.