krakowairport.pl

Informacje ogólne

NOWA DROGA STARTOWA

 

  • Dlaczego nowa droga startowa?

W maju 2016 roku ogłoszono decyzję o budowie nowej drogi startowej. Poprzedzające tę decyzję analizy wykluczyły możliwość przebudowy obecnej drogi startowej bez zamknięcia lotniska na okres około roku. Następnie spośród wielu wariantów, drogą eliminacji wybrano i przedstawiono do analiz środowiskowych dwa racjonalne i porównywalne pod kątem oddziaływania na środowisko warianty: wariant północy (niewielka modyfikacja położenia istniejącej drogi startowej) oraz wariant centralny (droga startowa położona ukośnie w stosunku do istniejącej drogi startowej).

 

 

  • Dotychczasowe działania

 

Spotkania informacyjne

 

Od 2016 roku trwają spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności i biznesu. W marcu 2017 r. przeprowadzono spotkania informacyjne w sołectwach sąsiadujących z portem lotniczym. Podczas spotkań, oprócz informacji o planowanej inwestycji, konsultowany był kształt programu skierowanego do społeczności tych sołectw (tj.: Aleksandrowice, Balice, Cholerzyn, Chrosna, Mników, Morawica, Rząska, Szczyglice). Zarząd Kraków Airport zdecydował, by już niespełna trzy miesiące później wdrożyć pilotaż nowego programu skierowanego do mieszkańców sołectw położonych  najbliżej lotniska. Pierwsze projekty uzyskały finansowanie  niezależnie od realizowanego od lat i wciąż dostępnego programu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. Kraków Airport dofinansował w 2017 r.: budowę skweru przy Domu Ludowym w Szczyglicach, rozbudowę monitoringu wizyjnego w Aleksandrowicach, budowę ogrodzenia przy remizie OSP oraz monitoring wizyjny w Morawicy, aktywne i bezpieczne przejście dla pieszych w Cholerzynie, zakup i montaż żaluzji w oknach sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach, w której również mają miejsce spotkania mieszkańców oraz kącik dydaktyczny przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Mnikowie.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza, raport o oddziaływaniu na środowisko

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji w połowie ub.r. zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza. Na podstawie wyników badań opracowany został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. To dokument, którego celem jest analiza planowanej do realizacji inwestycji, budowy nowej drogi startowej, pod kątem jej oddziaływania na: środowisko naturalne wraz ze wszystkimi formami jego ochrony, zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne. Pod koniec 2017 r. raport został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ). To dokument techniczno-przyrodniczy, który stanowi załącznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków - Balice".

 

Dialog konkurencyjny

 

W 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi startowej w trybie dialogu konkurencyjnego i dokonano wyboru wykonawcy.

 

Wybrany tryb postępowania pozwolił na prowadzenie negocjacji z wybranymi – według przyjętych w ogłoszeniu kryteriów – najlepszymi wykonawcami, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Prowadzony dialog miał na celu omówienie wszystkich aspektów zamówienia (zakresu przedmiotu, warunków umowy) z każdym wykonawcą zakwalifikowanym do udziału w postępowaniu.

Przyjęta formuła postępowania ma zastosowanie do zamówień o szczególnie złożonym charakterze. Dzięki niej istnieje możliwość uwzględnienia w przedmiocie zamówienia m.in. doświadczenia czy propozycji formułowanych przez poszczególne biura projektowe. Przygotowana dokumentacja projektowa będzie uwzględniać postanowienia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jaka zostanie wydana przez RDOŚ dla tego zadania.  

 

  • Kolejny etap

 

Prowadzona przez RDOŚ procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmuje:
− złożenie i przyjęcie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
− weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
− uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień;
− zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

W dniu 9 marca br. RDOŚ przeprowadził otwartą dla społeczeństwa rozprawę administracyjną. To jeden z elementów postępowania administracyjnego, służący zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania inwestycji budowy nowej drogi startowej na środowisko. Wyznaczony przez RDOŚ termin na składania uwag i wniosków do RDOŚ w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej minął 12 marca br.

 

Po przeprowadzeniu przez RDOŚ konsultacji społecznych i zebraniu uwag i wniosków zgłoszonych przez społeczeństwo, w tym także tych zgłoszonych podczas rozprawy administracyjnej, RDOŚ skierował do Kraków Airport pismo z prośbą o ustosunkowanie się do zgłoszonych postulatów i poszerzenie treści raportu, o kwestie, które – w opinii niektórych osób składających uwagi do raportu – nie zostały w raporcie zaprezentowane w sposób wyczerpujący. Kraków Airport przystąpił do analizy wskazanych przez RDOŚ kwestii i przygotowania stosownego uzupełnienia.

 

W połowie maja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przychylił się do wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i wyłączył go z udziału w prowadzeniu postępowania. Do jego dalszego procedowania wyznaczony został Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydana zostanie przez RDOŚ w Kielcach po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

 

  • Nowa Droga Startowa w liczbach

1 - liczba dróg startowych, które będą wykorzystywane w Kraków Airport po oddaniu nowej drogi startowej

60 m - szerokość nowej drogi startowej

2 800 m - długość nowej drogi startowej