krakowairport.pl

Program TEN-T - informacje podstawowe

 

Zgodnie z art. 155 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Wspólnota może wspierać projekty„wspólnego zainteresowania”, które realizowane są przez państwa członkowskie. Projekty te zostały określone w wytycznych wspólnotowych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. W skład sieci transeuropejskiej wchodzą: sieć transportowa (TEN-T), sieć energetyczna (TEN-T) oraz sieć telekomunikacyjna (e-TEN).

 

 

 

Program Wspólnotowy TEN-T to: 

  • dodatkowy instrument finansowy w dziedzinie transportu obok Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • wyodrębniona w budżecie Unii Europejskiej pula środków finansowych,
  • program skierowany do wszystkich państw członkowskich UE.

Beneficjentami środków z budżetu TEN-T mogą być zarówno podmioty państwowe, jak i podmioty prywatne działające w sferze usług publicznych.

Projekty współfinansowane z budżetu TEN-T powinny spełniać następujące kryteria:

  • przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sieci transportowej na obszarze całej Wspólnoty,
  • zapewniać spójność oraz interoperacyjność transeuropejskiej sieci transportowej oraz dostępu do niej,
  • integrować wszystkie rodzaje transportu,
  • przyczyniać się do ochrony środowiska oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa.

Pomoc finansowa Wspólnoty przyznawana jest w drodze konkursu projektom, które realizują priorytetowe założenia rozwoju sieci TEN-T, a ich wniosek aplikacyjny został dobrze opracowany.

 

UWAGA! Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi autor.
Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.