krakowairport.pl

Formularz uwag, zażaleń i pochwałMając na uwadze ciągłe dążenie do polepszania standardów obsługi pasażera, prosimy Państwa o uzupełnienie krótkiego formularza, by przekazać nam swoje odczucia i doświadczenia, które spotkały Państwa na naszym lotnisku. Prosimy o przekazanie istotnych szczegółów, które przyczynią się do efektywnego wdrażania najwyższych standardów jakości.
Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione.

Informacje szczegółowe
Numer lotu (jeśli dotyczy)
Data zdarzenia
Godzina zdarzenia


Obszar dotyczący zapytania/zdarzenia
Odloty
Przyloty
Proszę podać jakie
Usługi
Proszę podać jakie


Służba obsługujaca Państwa w chwili zdarzenia
Proszę podać nazwę
Państwa wiadomość/opis zdarzenia
Prosimy o dokładne opisanie całego zdarzenia oraz podanie jak największej ilości szczegołów. Podanie numeru ID lub nazwiska pracownika będzie również pomocne w wyjaśnieniu Państwa sprawy.
Dopuszczalne rozszerzenie pliku: jpg


Dane kontaktowe
Tytuł
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Kraj

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ...więcej


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:


I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008522, NIP: 6761336952, REGON: 351117055.

II. Inspektor Ochrony Danych
Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@krakowairport.pl; telefonicznie: 12 639 37 28, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, dla potrzeb rozpatrzenia zgłoszenia w następującym zakresie: imię, nazwisko, e-mail, adres, kod pocztowy/miasto/kraj, w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 RODO).


IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


V. Okres przechowywania danych
Dane przekazane przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres rozpatrywania zgłoszenia, a następnie w celach archiwalnych, nie dłużej jednak niż przez okres 25 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.


VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Pana/Pani zgłoszenia. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.


VII. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa

  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • e) prawo do przenoszenia danych;
  • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


IX. Prawo do wycofania zgody

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Przedmiotowy formularz należy wysłać bezpośrednio poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij formularz”.
Prosimy o wypełnienie w miarę możliwości wszystkich pól formularza, skargi niezawierające imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.