Środowisko

Kraków Airport prowadzi działalność biznesową z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, w trosce o środowisko otaczające lotnisko. Wśród podejmowanych przez lotnisko działań wymienić należy: rozszerzenie programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie portu, realizacja programu stałego odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów generowanych przez lotnisko, stosowanie rozwiązań energooszczędnych na etapie realizacji nowych inwestycji lub modernizacji istniejących obiektów oraz akcje budujące świadomość proekologiczną wśród pracowników.

W 2017 r. przyjęto „Politykę ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na środowisko”. Jest to inicjatywa cywilnego użytkownika lotniska Kraków – Balice (EPKK), której misją jest współpraca międzysektorowa/międzyinstytucjonalna, angażowanie partnerów w inicjatywy mające na celu poprawę klimatu akustycznego nieruchomości w otoczeniu lotniska Kraków – Balice. 

Ochrona środowiska

Kraków Airport  realizuje działania mające na celu: 

  • ochronę przeciwhałasową (prace realizowane są m.in. poprzez prowadzenie ciągłego monitoringu hałasu lotniczego, wprowadzenie procedur antyhałasowych przy współpracy z zewnętrznymi organami),
  • ochronę  powietrza (m.in. monitoring ilości wprowadzania gazów lub pyłów spalinowych do powietrza oraz działania na poszczególnych stanowiskach pracy, w zakresie prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń, pod kątem skutecznego ograniczania emisji),
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (m.in. poprzez monitoring ilościowy i jakościowy wytwarzanych odpadów, ograniczanie wytwarzania odpadów u źródła, uruchomienie nowego miejsca gromadzenia odpadów, wyposażenie miejsc wytwarzania odpadów w stosowne urządzenia ochrony środowiska, itp.).
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej (m.in. poprzez jakościowy i ilościowy monitoring poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub/i ziemi, zastosowanie i modernizację systemu kanalizacji wód opadowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących przed zanieczyszczeniem, itp.),
  • prowadzenie zrównoważonej gospodarki terenami zielonymi (m.in. poprzez jakościowy i ilościowy monitoring terenów zadrzewionych i zielonych, wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych, itp.).


    W ramach prowadzenia systematycznej edukacji ekologicznej przeprowadzane są kampanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Gospodarcze korzystanie ze środowiska

Prowadzona przez Kraków Airport gospodarka odpadami nierozerwalnie związana jest z bieżacym ewidencjonowaniem, a ta ze sprawozdawczością prowadzoną zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i urzędowe, w związku z obowiązkiem ustawowym. Kraków Airport sporządza oraz przekazuje sprawozdania z zakresu gospodarczego korzystania ze środowiska, tj. sprawozdanie o ilości wytworzonych odpadów, jak również obowiązkowe sprawozdania odzwierciedlające wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów opalanych paliwem gazowym, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód. Na tej podstawie Kraków Airport wnosi wszelkie wymagane prawem opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi I innymi niż niebezpieczne

Kraków Airport stawia na efektywność procesu sortowania odpadów i minimalizowanie ich ilości. Duży nacisk kładzie się na odzysk odpadu w postaci opakowań z papieru i tektury, zmniejszając tym samym ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Wysortowane opakowania z papieru i tektury to surowce wtórne, które wracają na rynek jako produkty do recyklingu. Nadal najliczniej wytwarzanymi odpadami na terenie Spółki są odpady komunalne, pokonsumpcyjne. Kraków Airport, w celu usystematyzowania działań w zakresie gospodarki odpadami, od 2013 r. wdrożył szczegółową, wewnętrzną instrukcję postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w której ściśle określono procedury postępowania w tym zakresie. Działania realizowane od kilku lat, mające na celu zwiększenie nacisku na prawidłową segregację odpadów, okazały się pomysłem nie tylko opłacalnym ekonomicznie, pozwalając na uzyskanie dodatkowych środków finansowych dzięki sprzedaży odpadów podmiotom zewnętrznym, ale także – co bardzo ważne – podniosły świadomość ekologiczną pracowników.

Systematycznie przeprowadzane kontrole stanu istniejącego w miejscach gromadzenia i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Kraków Airport  w celu zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości, pozwoliły zidentyfikować obszary możliwych działań korygujących, a także edukacyjnych.

Wszystkie planowane działania przewidują utrzymanie dbałości o wysoki standard ochrony środowiska.

Powietrze

Kraków Airport wdrożył procedurę systematycznej ewidencji wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów. Procedura sprowadza się do wykonywania sprawozdawczości urzędowej w związku z obowiązkiem ustawowym oraz wnoszenia opłat z przedmiotowego tytułu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Kraków Airport  wykorzystuje i modyfikuje urządzenia, sprzęt, pojazdy, również w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Gospodarka wodno-ściekowa

Odprowadzenie wód (ścieków) opadowych i roztopowych z terenu lotniska Kraków-Balice (EPKK) stanowi istotny element warunkujący jego codzienne bezpieczne i nieprzerwane użytkowanie, modernizację oraz rozbudowę.

Jedynym dotychczas możliwym do wykorzystania, naturalnym odbiornikiem wód opadowych z terenu lotniska jest Potok Olszanicki, który częściowo przebiega przez teren lotniska w sposób całkowicie skolektorowany. Zgodne z aktualnymi pozwoleniami wodnoprawnymi, wody opadowe i roztopowe odprowadzane są z terenu lotniska w sposób zorganizowany poprzez szczelną kanalizację deszczową, wyposażoną w podczyszczanie ścieków, awaryjną oczyszczalnię wód opadowych oraz zbiorniki retencyjne. Wody odprowadzane systemem kanalizacyjnym podlegają ciągłemu monitoringowi ilościowemu z możliwością zdalnego sterowania odprowadzanych wód oraz okresowemu monitoringowi jakościowemu. Ma to na celu ochronę wód powierzchniowych i gleby, jak również przeciwdziałanie nadmiernemu zrzutowi wód z terenu lotniska w przypadku nawalnych opadów atmosferycznych. W ramach rozbudowy lotniska system został uzbrojony w dodatkowe zbiorniki retencyjne oraz podczyszczalnie.

W oparciu o aktualną decyzję administracyjną – pozwolenie wodnoprawne Kraków Airport -podejmuje kolejne działania organizacyjno-techniczne, mające na celu ochronę środowiska wodnego i ziemnego.

Gospodarka zielenią

Specyficzny charakter obszaru lotniska Kraków-Balice (EPKK) oraz jego sąsiedztwa wymaga zrównoważonego podejścia do kwestii związanych z terenami zadrzewionymi i zielonymi.
Kraków Airport nieprzerwanie realizuje zadania polegające na kształtowaniu dendroflory,w szczególności biorąc pod uwagę aktualne przepisy ustawy o ochronie przyrody, dobre praktyki gospodarki zielenią, jak również przepisy prawa lotniczego, dotyczące utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego na terenie, jak i w otoczeniu lotniska. 
 
Głównym celem usuwania lub pielęgnacji technicznej drzew i krzewów jest zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia ludzkiego, zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz usuwanie przeszkód lotniczych.
 
W ramach działań na rzecz ochrony przyrody okresowo wykonuje się nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów na terenie oraz w otoczeniu lotniska. W minionym roku dokonano nasadzeń  kilkuset drzew z gatunków odpowiednio dobranych do warunków siedliskowych.

Strategiczna Mapa Hałasu lotniska Kraków - Balice 2023