Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 był jednym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w każdym z województw. Łączył on w sobie założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa Małopolskiego. 

Projekt zrealizowany przez  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. wpisał się w priorytet 5 „Krakowski Obszar Metropolitalny” (działanie 5.3.: Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jego podstawowym celem było wzmocnienie pozycji Krakowskiego Ośrodka Metropolitalnego na arenie europejskiej. Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) to jeden z najistotniejszych czynników służących podniesieniu konkurencyjności regionu Małopolskiego. 

Aby umożliwić łatwy dostęp do KOM, a tym samym rozwój obszaru w wymiarze społecznym i gospodarczym, krakowskie lotnisko zrealizowało projekt dotyczący budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego portu. Swoim zakresem objął on budowę obiektu kubaturowego przystanku kolei, kładkę dla pieszych łączącą przystanek kolejowy oraz parking wielopoziomowy z terminalem pasażerskim, jak również gruntowną przebudowę i rozbudowę układu chodnikowo – drogowego. Projekt został w ¾ sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przydatna informacja

Więcej informacji na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pod adresem: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/Strony/default.aspx