Budowa nowej drogi
startowej

Plan generalny

Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice powstał w związku z obowiązkiem, jaki nakłada na podmioty zarządzające lotniskami użytku publicznego ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Z ustawy tej (art. 55 ust 5-8 ustawy) wynika bezpośrednio, że treść planu generalnego dla lotniska musi być skonsultowana i zaopiniowana z organami administracji samorządowej (tj. gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym) oraz państwowymi (m. in. Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Zanim treść Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice została skierowana do konsultacji zewnętrznych, dokument ten został:

Zaopiniowany w obecności reprezentantów wszystkich udziałowców Spółki przez Radę Nadzorczą Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. – uchwała Rady Nadzorczej nr 33/VIII/2018 z dn. 30 maja 2018 r. (Uchwała została podjęta 6 głosami za - reprezentanci PPL, Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, 1 przeciw - reprezentant Gminy Zabierzów, 0 wstrzymujących).

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. – Uchwała Nr 23/1/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 28 czerwca 2018 r.

W oparciu o ustawę Prawo lotnicze w dniu 29.06.2018 r. Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice został przesłany do konsultacji gminom, których tereny zostały objęte planem generalnym (Miasto Kraków, Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Czernichów, Krzeszowice, Michałowice oraz Alwernia). Konsultacje Planu Generalnego z w/w gminami dotyczyły elementów planistycznych dokumentu. W celu przeprowadzenia tych konsultacji lotnisko przekazało gminom, mapę powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego Kraków-Balice oraz plan zagospodarowania lotniska.
W trakcie konsultacji Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice do Kraków Airport wpłynęły stanowiska gmin: Miasta Kraków, Alwernia, Liszki i Zabierzów. Do zgłoszonych uwag lotnisko odniosło się w bezpośredniej korespondencji do poszczególnych gmin.

Następnie dokument został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzgodniony z Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministrem Obrony Narodowej.

Ostatecznego zatwierdzenia planu dokonuje minister właściwy merytorycznie, w przypadku Planu Generalnego Kraków/Balice był to Minister Infrastruktury, który zatwierdził ostatecznie plan krakowskiego lotniska w dn. 26 listopada 2018 r. Podsumowując, o randze planu generalnego lotniska, będącego dokumentem planistycznym kształtującym infrastrukturę transportu lotniczego w Polsce, świadczy ustawa Prawo lotnicze.

Kraków Airport jest w stałym kontakcie z gminami, których tereny zostały objęte dokumentem. Przykładem takiego dialogu jest spotkanie z planistami wszystkich w/w gmin w zakresie wpływu Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które odbyło się w dn. 9.01.2019 r.

W grudniu 2020 r. został zatwierdzony przez organy korporacyjne spółki Plan Inwestycyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego na lata 2020 –2028 r. który został opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury Planu Generalnego lotniska Kraków – Balice.

Link do mapy: Plan Generalny Lotniska Kraków-Balice na lata 2016-2036, Powierzchnie Ograniczające Koncepcja