Pracownicy

Kraków Airport promuje wszelkie indywidualne i zespołowe inicjatywy społeczne pracowników. Wspiera organizację akcji charytatywnych, zbiórki krwi czy żywności, promując idee wolontariatu pracowniczego.

Fundamentem praktyk z zakresu pracy są też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji zawodowych pracowników dzięki dostępności i dopasowaniu do potrzeb pracowników oferty szkoleń. O tym oraz o działaniach mających na celu wzrost satysfakcji z codziennej pracy przeczytać można w zakładce kariera

Podstawą funkcjonowania społeczności Kraków Airport są wspólne wartości zaprezentowane w Kodeksie Etyki. Równie ważna jest dbałość o przejrzystość zachowań, określonych w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej.

Wolontariat pracowniczy

Organizowany co roku program wolontariatu pracowniczego „Wspieramy Wolontariuszy” ma na celu wspierać prospołeczną postawę pracowników portu, którzy poświęcają swój wolny czas i energię oraz wykorzystują swoje umiejętności, aby pomagać innym. Zadaniem programu jest przyznawanie dotacji najlepszym projektom, zgłoszonym przez pracowników Kraków Airport i skierowanym do podopiecznych instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych. Maksymalna kwota jednorazowej dotacji wynosi 5 000 złotych. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa w oparciu o jasno określone w regulaminie kryteria.
 
Inicjatywa została już dwukrotnie doceniona i opisana w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Świąteczna akcja pomocy

Przedświąteczną tradycją pracowników Kraków Airport jest zbiórka z myślą o współpracownikach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Świąteczna akcja pomocy realizowana jest w porcie od czterech lat, a jej popularność stale rośnie. Akcja powstała spontanicznie w 2015 r. poprzez modyfikację corocznej akcji świątecznej pomocy i zmianie jej charakteru na wewnętrzny. W ramach akcji w porozumieniu z Zakładową Komisją Świadczeń Społecznych wybierane są rodziny, których potrzeby są najpilniejsze. Aby zachować anonimowość, do informacji publicznej podaje się wyłącznie wiek i płeć dzieci, które dzielą się swoimi świątecznymi życzeniami. Pracownicy zbierają pieniądze, za które kupowane są potrzebne artykuły, meble oraz sprzęt. Oprócz datków pieniężnych zbierane są dary rzeczowe. W 2018 r. w ramach świątecznej akcji pomocy przeprowadzono wyłącznie zbiórkę pieniężną, której celem było finansowe wsparcie leczenia żony jednego z pracowników Kraków Airport.
 
Inicjatywa ta była już trzykrotnie opisana w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Obecność tej praktyki w Raporcie to podziękowanie za zaangażowanie pracowników i dodatkowa motywacja do aktywnego działania na kolejne lata.

Klub Honorowych Dawców Krwi „Rh Wings” przy Kraków Airport

Na terenie Kraków Airport funkcjonuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Rh Wings”, który powstał w październiku 2011 r. Od tego czasu w 28 akcjach krwiodawstwa pracownicy krakowskiego lotniska oddali 337 litrów krwi (z czego w 2018 r. podczas 3 akcji zebrano ponad 30 litrów krwi, oddanych przez 89 krwiodawców, wyłonionych spośród 129 osób, które zgłosiły się do punktu pobrań).
 
Największym sukcesem zakończyła się XXVIII Akcja krwiodawstwa, która miała miejsce w dniu 18 września 2018 r., podczas której pracownicy lotniska oddawali krew dla chorej żony jednego z pracowników. Zebrano wówczas prawie 20 litrów krwi.

Za promocję i wieloletnie wspieranie ruchu honorowego krwiodawstwa Kraków Airport został uhonorowany Pucharem Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „Rh Wings” są osoby odznaczone odznaką Ministra Zdrowia „Honorowy dawca – Zasłużony dla zdrowia narodu”, a także złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami „Zasłużony Dawca Krwi”, przyznawanymi przez Zarząd Okręgowy PCK. Liczni członkowie Klubu są też potencjalnymi dawcami szpiku kostnego dla DKMS.

Reprezentacja KRAKÓW AIRPORT – Running Team MAT

Nazwa pochodzi od pierwszych liter imion członków grupy sportowej: Monika, Artur, Tomasz. MAT zaczął wspólnie biegać w koszulkach Kraków Airport w 2006 r. nie tylko w Krakowie i Małopolsce, ale dzięki wsparciu Spółki również w biegach zagranicznych. Chętnie startują w biegach charytatywnych, gdzie poprzez wysiłek wspierają pomoc dla chorych i potrzebujących. Liczne starty MAT, jak również artykuły w prasie biegowej i na portalach społecznościowych, spowodowały, że drużyna z Kraków Airport stała się bardzo rozpoznawalna.
 
W kwietniu 2016 r. w trakcie trwania największej branżowej imprezy lotniczej Routes Europe, której gospodarzem był Kraków Airport odbył się z inicjatywy MAT bieg charytatywny wałami Wisły oraz mecz, podczas których zbierano pieniądze na leczenie chorego dziecka jednego z pracowników lotniska.

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Wprowadzenie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej to realizacja obowiązku jaki nakłada na pracodawcę kodeks pracy. Regulacja ta jest też, a może przede wszystkim, dążeniem do zapewnienia pracy w atmosferze, gdzie ceniony jest wzajemny szacunek. Polityka nakłada na wszystkich pracowników, niezależnie od szczebla, obowiązek dbałości o przyjazną atmosferę pracy i przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

Wprowadzenie do stosowania tego dokumentu jest również wynikiem zaktualizowanej w styczniu 2017 r. przez Zarząd Kraków Airport Strategii społecznej odpowiedzialności portu na lata 2016-2018.

Polityka określa obowiązki pracodawcy, przełożonych i pracowników, zawiera reguły przeciwdziałania i reagowania na zachowania negatywnie oddziałujące na pracowników. Istotnym elementem regulacji jest procedura umożliwiającą każdemu pracownikowi wypowiedzenie się w sytuacji kiedy uważa, że jest obiektem działań o charakterze mobbingu lub takie działania w swoim otoczeniu obserwuje. 
 
Inicjatywa ta była już trzykrotnie opisana w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Obecność tej praktyki w Raporcie to podziękowanie za zaangażowanie pracowników i dodatkowa motywacja do aktywnego działania na kolejne lata.