Program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OOU - 2019

Program został zakończony.

Celem programu było minimalizowanie negatywnego oddziaływania lotniska na otoczenie i podniesienie jakości życia mieszkańców wokół portu poprzez finansowe wsparcie wymiany stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej.  

W trakcie naboru do 1. edycji programu, przeprowadzonego na przełomie marca i kwietnia 2019 roku, wpłynęło do Kraków Airport aż 208 wniosków, które następnie zostały poddane ocenie formalnej zgodnie z regulaminem programu. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 112 wniosków. Negatywnie oceniono 96 wniosków. Główną przyczyną negatywnej oceny na etapie weryfikacji formalnej było zlokalizowanie nieruchomości poza strefą OOU wyznaczoną przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Marginalne były przypadki rezygnacji mieszkańców z udziału w programie, natomiast część wniosków nie mogła podlegać dalszej ocenie ze względu na brak uzupełnienia wymaganych wyjaśnień i dokumentów w wyznaczonym dodatkowo terminie.

Program realizowany był etapami. U wszystkich zakwalifikowanych uczestników 1. edycji przeprowadzono analizy akustyczne oraz inwentaryzację budowlaną, które wykazały konieczność poprawy izolacji akustycznej. Zgodnie z założeniami inicjatywy lotniska, pomiar akustyczny oraz inwentaryzacja zgłoszonych do programu budynków przeprowadzane były na koszt lotniska. Wizje lokalne, których efektem były opinie akustyczne przeprowadzili przedstawiciele niezależnej firmy Akustix sp. z o.o. Spośród zakwalifikowanych mieszkańców 37 zdecydowało się na podpisanie umowy. Wsparcie na łączną kwotę ponad 460 tys. zł wypłacono 33 beneficjentom, termin rozliczenia jednej z umów został wydłużony do końca 2022 roku, a 3 umowy nie zostały zrealizowane przez mieszkańców. Wszyscy beneficjenci programu, którzy skorzystali z programu mogą cieszyć się z nowej stolarki okiennej o wysokiej izolacyjności akustycznej.