krakowairport.pl

Kraków Airport podpisał Kartę Różnorodności

Data Publikacji

11.06

2018

Kraków Airport, jako pierwsze lotnisko w Polsce, dołączyło do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Podpisując Kartę Różnorodności, krakowskie lotnisko zobowiązało się do przeciwdziałania dyskryminacji, tworzenia i prowadzenia polityki równego traktowania oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. Kraków Airport wyraził również gotowość do zaangażowania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w działania promujące postanowienia karty.


Dołączenie Kraków Airport do grona sygnatariuszy wspierających Kartę Różnorodności to naturalna konsekwencja realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, która określa priorytetowe obszary zaangażowania lotniska. Jako jeden z głównych kierunków rozwoju firmy jest bycie odpowiedzialnym pracodawcą, gwarantującym przyjazne środowisko pracy oraz dbałość o przejrzyste praktyki operacyjne.


W swojej codziennej działalności biznesowej Kraków Airport dba o przejrzystość zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników na temat różnorodności poprzez wdrażane i stosowane procedury. Wewnętrzne regulacje i praktyki opierają się na zasadach przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wyznanie, język, płeć, orientację seksualną, przekonania, cechy osobowe, pochodzenie, stan zdrowia czy wiek.


Międzynarodowy charakter portu lotniczego, różnorodność klientów, a także duża liczba podmiotów świadczących usługi na lotnisku, stanowią idealny grunt do promowania zarządzania różnorodnością w Polsce. Już dziś krakowskie lotnisko realizuje aktywności na rzecz różnorodności we współpracy z partnerami społecznymi.


W ubiegłym roku Kraków Airport podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polegające na współpracy w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy dostępności obiektów i usług krakowskiego lotniska. Podpisane porozumienie przewiduje m.in.: szkolenia dla pracowników dotyczące kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ich zatrudniania, jak i podnoszenia jakości usług pasażerów, w tym naukę języka migowego, popularyzowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz wspieranie projektów i programów w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Kraków Airport współpracuje również z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w zakresie cyklicznych szkoleń dla personelu lotniska. Szkolenia składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. To ważny element zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych.

O projekcie:


Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wspierana przez Komisję Europejską. Inicjatywa realizowana jest w 19 krajach Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy).


W Polsce koordynatorem Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012 roku, czyli od chwili uruchomienia w Polsce, tekst Karty podpisało ponad 220 sygnatariuszy. Tym samym, polskie firmy dołączają do grona ponad 7 tysięcy innych europejskich instytucji, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi tworząc przyjazne miejsca pracy. Sygnatariusze Karty raportują o podjętych działaniach społecznych oraz upowszechniają zarządzanie różnorodnością wśród swoich partnerów biznesowych, przez co przyczyniają się do działania na rzecz spójności i równości społecznej. Podpisanie Karty Różnorodności jest dobrowolne i bezpłatne.


Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, dzięki czemu ma możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk firm z wszystkich krajów, w których działają karty różnorodności.