krakowairport.pl

Mapa grantów konkursu „Wspieramy Sąsiadów”

Data Publikacji

22.09

2017

Kraków Airport stworzył tzw. mapę grantów, czyli mapę zawierającą wszystkie projekty zrealizowane dotychczas w ramach konkursu wspierającego lokalne inicjatywy „Wspieramy Sąsiadów”.

Mapa znajduje się w zakładce dotyczącej konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” http://bit.ly/grantyKRK
 
Każdy projekt został opisany w oparciu o dostarczone przez beneficjentów konkursu sprawozdania z realizacji. Projekty oznaczone są różnokolorowymi trójkątami. Zgodnie z legendą znajdującą się obok mapy, każdy kolor oznacza inną kategorię projektu. Po wskazaniu kursorem trójkątów pojawiają się nazwy projektów oraz ich lokalizacja. Po kliknięciu w wizytówkę otwiera się szczegółowy opis projektu wraz ze zdjęciem.
 
Mapa będzie systematycznie aktualizowana o kolejne realizowane inicjatywy.

 

Konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów" został zainicjowany przez Kraków Airport w 2010 roku. Powstał z myślą o mieszkańcach gmin sąsiadujących bezpośrednio z portem. Dotychczas odbyło się dziewięć edycji konkursu, w których dofinansowano 132 projekty (83 projekty z gminy Zabierzów oraz 49 projektów z gminy Liszki). Przy realizacji inicjatyw zaangażowanych było ponad 800 wolontariuszy.

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji czy nieformalnych grup mieszkańców, którzy podejmują wspólny wysiłek na rzecz polepszenia warunków życia lokalnej społeczności. Dzięki pomysłowości mieszkańców oraz przy wsparciu finansowym Kraków Airport realizowane są przedsięwzięcia, które przyczyniają się do integracji lokalnej społeczności, wpływają na rozwój kultury, edukacji i sportu. Co roku przyjmowane są projekty z obszarów: edukacja, kultura i dziedzictwo historyczne, ekologia, promocja zdrowia, bezpieczeństwo, podnoszenie atrakcyjności turystycznej oraz upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu. W ten sposób powstało wiele nowych placów zabaw, doposażono lokalne ochotnicze straże pożarne w sprzęt ratujący życie, dofinansowano sprzęt komputerowy oraz dodatkowe lekcje języków obcych w okolicznych szkołach, zorganizowano zajęcia dla seniorów, itp.


Przy wyborze projektów do realizacji lotnisko kieruje się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu, w tym m.in. potrzebami lokalnej społeczności, celowością realizacji projektu, innowacyjnością, liczbą beneficjentów, tworzeniem partnerstw wokół projektów, trwałością rezultatów. Regulamin konkursowy jest corocznie modyfikowany, uwzględniając zachodzące zmiany w działalności społecznej, zwiększanie się liczby podmiotów zainteresowanych konkursem, a przede wszystkim uwagi i sugestie uczestników konkursu.


Konkurs grantowy „Wspieramy sąsiadów” jest bardzo pozytywnie odbierany przez lokalne instytucje i organizacje pozarządowe. Potwierdzają to wyniki ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej w 2016 r. wśród dotychczasowych beneficjentów konkursu oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Aż 88% badanych stwierdziło, że konkurs „Wspieramy Sąsiadów“ stanowi efektywne narzędzie wsparcia dla obszarów i mieszkańców w sąsiedztwie Kraków Airport. Taki sam procent uczestników badania wyraził chęć zgłoszenia inicjatywy do kolejnej edycji konkursu.

 

Więcej na temat konkursu "Wspieramy Sąsiadów" oraz społecznego zaangażowania Kraków Airport w zakładce: Społeczna odpowiedzialność