krakowairport.pl

Plan Generalny Kraków Airport #KRK2036

Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice powstał w związku z obowiązkiem, jaki nakłada na podmioty zarządzające lotniskami użytku publicznego ustawa z dn. 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Z ustawy tej (art. 55 ust 5-8 ustawy) wynika bezpośrednio, że treść planu generalnego dla lotniska musi być skonsultowana i zaopiniowana z organami administracji samorządowej (tj. gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym) oraz państwowymi (m. in. Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego).


Zanim treść Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice została skierowana do konsultacji zewnętrznych, dokument ten został:

  1. Zaopiniowany w obecności reprezentantów wszystkich udziałowców Spółki przez Radę Nadzorczą Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. – uchwała Rady Nadzorczej nr 33/VIII/2018 z dn. 30 maja 2018 r. (Uchwała została podjęta 6 głosami za - reprezentanci PPL, Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków, 1 przeciw - reprezentant Gminy Zabierzów, 0 wstrzymujących)
  2. Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. – Uchwała Nr 23/1/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 28 czerwca 2018 r.


W oparciu o ustawę Prawo lotnicze w dniu 29.06.2018 r. Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice został przesłany do konsultacji gminom, których tereny zostały objęte planem generalnym (Miasto Kraków, Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś, Zielonki, Czernichów, Krzeszowice, Michałowice oraz Alwernia). Konsultacje Planu Generalnego z w/w gminami dotyczyły elementów planistycznych dokumentu. W celu przeprowadzenia tych konsultacji lotnisko przekazało gminom, mapę powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego Kraków-Balice oraz plan zagospodarowania lotniska. W trakcie konsultacji Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice do Kraków Airport wpłynęły stanowiska gmin: Miasta Kraków, Alwernia, Liszki i Zabierzów. Do zgłoszonych uwag lotnisko odniosło się w bezpośredniej korespondencji do poszczególnych gmin.


Następnie dokument został zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzgodniony z Ministrem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministrem Obrony Narodowej.


Ostatecznego zatwierdzenia planu dokonuje minister właściwy merytorycznie, w przypadku Planu Generalnego Kraków/Balice był to Minister Infrastruktury, który zatwierdził ostatecznie plan krakowskiego lotniska w dn. 26 listopada 2018 r. Podsumowując, o randze planu generalnego lotniska, będącego dokumentem planistycznym kształtującym infrastrukturę transportu lotniczego w Polsce, świadczy ustawa Prawo lotnicze.


Kraków Airport jest w stałym kontakcie z gminami, których tereny zostały objęte dokumentem. Przykładem takiego dialogu jest spotkanie z planistami wszystkich w/w gmin w zakresie wpływu Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które odbyło się w dn. 9.01.2019 r.

 

Link do mapy: Plan Generalny Lotniska Kraków-Balice na lata 2016-2036, Powierzchnie Ograniczające Koncepcja
 

Kliknij aby zobaczyć etapy #KRK2036

Etap 1
Opis