krakowairport.pl

Wypełnij wniosekUwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione.

* Nazwa projektu
CZĘŚĆ I - INFORMACJE O ORGANIZACJI SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
* Nazwa organizacji
Dane organizacji:
* Ulica
* Miasto
* Kod pocztowy
* Gmina
* Telefon
* Email
Strona WWW
Wnioskodawca: forma prawna organizacji i podstawa prawna działalności (data rejestracji i numer):
Strona umowy*: forma prawna organizacji i podstawa prawna działalności (data rejestracji i numer):
*Wypełnia się jeżeli wnioskodawca nie jest stroną umowy (np. szkoły i sołectwa).
* Data rozpoczęcia działalności:
Dane osoby do kontaktu:
* Imię i nazwisko
* Funkcja w organizacji
* E-mail
* Numer telefonu


CZĘŚĆ II - OPIS PROJEKTU, KTÓRY MA BYĆ DOFINANSOWANY:
Opis projektu (powinien zawierać m.in. cel projektu, adresatów projektu, planowane działania, sposób realizacji oraz rezultaty projektu)
Sposób promocji Kraków Airport (np. gdzie zostanie umieszczone logo i nazwa sponsora, jakie działania promocyjne planuje przedsięwziąć Wnioskodawca):


CZĘŚĆ III - HARMONOGRAM PROJEKTU:
CZĘŚĆ IV – CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU* (wraz z kosztami materiałów promocyjnych i informacyjnych o wsparciu projektu przez sponsora).
*Prosimy zaznaczyć środki własne, wkład rzeczowy, wkład osobowy.
CZĘŚĆ V - WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI OD KRAKÓW AIRPORT:
* Kwota


CZĘŚĆ VI – ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
Prosimy wypisać dokumenty jakie zostały dołączone do wniosku (np. pełnomocnictwa, projekty, wizualizacje itp.):
Dopuszczalne rozszerzenie pliku: jpg, png ,pdf
Podpisy upoważnionych osób:
* Podpis 1
Podpis 2
Podpis 3
Podpis 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ...więcej


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:


I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008522, NIP: 6761336952, REGON: 351117055.


II. Inspektor Ochrony Danych
Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@krakowairport.pl; telefonicznie: 12 639 37 28, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dla potrzeb uczestnictwa w Programie grantowym „Blisko lotniska” 2020, w tym w celach statystycznych oraz informacyjnych, w następującym zakresie: imię i nazwisko, funkcja sprawowana w organizacji, adres e-mail, numer telefonu.


IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


V. Okres przechowywania danych
Pozyskane od Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa Pana/Pani w Programie oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia do Programu.


VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne dla potrzeb uczestnictwa w Programie grantowym „Blisko lotniska” 2020, w tym w celach statystycznych oraz informacyjnych, a ich brak skutkować będzie niemożnością uczestnictwa w Programie.


VII. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


VIII. Przysługujące Panu/Pani prawa

  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • e) prawo do przenoszenia danych;
  • f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


IX. Prawo do wycofania zgody

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji  (w tym profilowania).