krakowairport.pl

MRPO 2007-2013 - informacje podstawowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest jednym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w każdym z województw. Łączy on w sobie założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa Małopolskiego.

Celem głównym MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Małopolsce. Będzie on osiągany w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

  • podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski,
  • poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
  • rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski.

Inwestycje realizowane w ramach MRPO będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan finansowy MRPO zakłada, że Małopolska otrzyma 1,29 miliarda euro, co stanowi 7,77% pieniędzy przeznaczonych na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki finansowe zagwarantowane w ramach MRPO na lata 2007-2013 zostaną rozdysponowane na inwestycje realizowane w takich obszarach jak: społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, turystyka, kultura, infrastruktura regionalna, w tym transportowa i drogowa, Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM), ochrona zdrowia, rozwój miast i wsi, wreszcie ochrona środowiska i współpraca międzyregionalna.