krakowairport.pl

Nowa droga startowa - informacje ogólne

  • Dlaczego nowa droga startowa?

W maju ubiegłego roku ogłoszono decyzję o budowie nowej drogi startowej. Poprzedzające tę decyzję analizy wykluczyły możliwość przebudowy obecnej drogi startowej bez zamknięcia lotniska na okres około roku. Następnie spośród wielu wariantów, drogą eliminacji wybrano i przedstawiono do analiz środowiskowych dwa racjonalne i porównywalne pod kątem oddziaływania na środowisko warianty: wariant północy (niewielka modyfikacja położenia istniejącej drogi startowej) oraz wariant centralny (droga startowa położona ukośnie w stosunku do istniejącej drogi startowej).

 

 

  • Aktualny etap.

Inwentaryzacja środowiskowa - spotkania informacyjne - postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi startowej w trybie dialogu konkurencyjnego.

Od lata ubiegłego roku trwa inwentaryzacja przyrodnicza oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności i biznesu. W marcu przeprowadzono spotkania informacyjne w sołectwach sąsiadujących z portem lotniczym. Podczas spotkań oprócz informacji o planowanej inwestycji konsultowany jest kształt programu skierowanego do społeczności tych sołectw. W ramach nowego programu będą finansowane projekty służące mieszkańcom sołectw położonych najbliżej lotniska.

22 marca 2017 roku krakowskie lotnisko ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi startowej w trybie dialogu konkurencyjnego.


  • Dlaczego dialog konkurencyjny?

Wybrany tryb postępowania daje możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi - według przyjętych w ogłoszeniu kryteriów - najlepszymi wykonawcami, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Prowadzony dialog ma na celu omówienie wszystkich aspektów zamówienia (zakresu przedmiotu, warunków umowy) z każdym wykonawcą zakwalifikowanym do udziału w postępowaniu.

Przyjęta formuła postępowania ma zastosowanie do zamówień o szczególnie złożonym charakterze. Dzięki niej istnieje możliwość uwzględnienia m.in. doświadczeń czy informacji zebranych od każdego z wybranych biur projektowych. Przygotowana dokumentacja projektowa będzie uwzględniać postanowienia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jaka zostanie wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ), także w zakresie wariantu budowy nowej drogi startowej (północny lub centralny).

 

  • Kolejny etap.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji inwentaryzacja środowiskowa zostanie zakończona w najbliższe wakacje, następnie na przełomie września i października zostanie złożony do RDOŚ Raport odziaływania inwestycji na środowisko. Wtedy też odbędą się konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ. Następnie RDOŚ wyda decyzję, określającą wariant inwestycji budowy nowej drogi startowej.

 

  • Nowa Droga Startowa w liczbach.

2 800 m - długość nowej drogi startowej.
60 m - szerokość nowej drogi startowej.
1 - liczba dróg startowych, które będą wykorzystywane w Kraków Airport po oddaniu nowej drogi startowej.